ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

176

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

133

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 11 /6%
1.3. นร.21 - 40 27 /15%
1.4. นร.41 - 60 37 /21%
1.5. นร.61 - 80 38 /22%
1.6. นร.81 - 100 12 /7%
1.7. นร.101 - 120 8 /5%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

65

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

172

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

175

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

40

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

3

ตาราง

1,603

ห้องเรียน
ตาราง

17,239

นักเรียน
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,232

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

10,556

ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,117

ตาราง
นร.ม.ปลาย

334

ตาราง

176

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
133
กลาง
41
ใหญ่
2
ใหญ่พิเศษ
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง

ก่อน 1 ตค.
nan%
ตั้งแต่ 1 ตค.
nan%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ132 /75%
ปฐมวัย - ม.ต้น36 /20%
ปฐมวัย - ม.ปลาย3 /2%
ประถมฯ3 /2%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 133 /76%
ขนาดกลาง 41 /23%
ขนาดใหญ่ 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 133 /76%
ขนาดที่ 2 27 /15%
ขนาดที่ 3 10 /6%
ขนาดที่ 4 4 /2%
ขนาดที่ 5 2 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
176 โรงเรียน

3 อำเภอ
แม่สะเรียง

63 โรงเรียน

ตาราง
สบเมย

57 โรงเรียน

ตาราง
แม่ลาน้อย

56 โรงเรียน

ตาราง

18 เครือข่าย
ศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียง

1 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อม

1 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ แม่นาจาง

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาหลวง

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ แม่คะตวน

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ แม่สวด

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ กองก๋อย

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ ป่าโป่ง

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ สบเมย

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ แม่สามแลบ

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ แม่ยวม-แม่คง

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ บ้านกาศ-เสาหิน

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ ป่าแป๋

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ แม่เหาะ-แม่กะไน

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อย

1 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ ท่าผาปุ้ม

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ แม่โถ

0 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์การบริหารจัดการ ขุนแม่ลาน้อย

0 โรงเรียน

ตาราง
178 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
Version.2024.1.KAOPUNHOT