วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย0000405
ระดับประถมศึกษา00001,039
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0000144
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า000015
รวม00001,603