วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2566

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี ปี ปี ปี ปี 2566
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 1200000133 133
ขนาดกลาง /นร.121 - 600000041 41
ขนาดใหญ่ /นร.601 - 150000002 2
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.1501 ขึ้นไป00000
รวม0000176 176