แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
58020001 โรงเรียนดอนชัยวิทยา บ้านกาศแม่สะเรียง5
58020002 โรงเรียนบ้านสบหาร บ้านกาศแม่สะเรียง6
58020003 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา บ้านกาศแม่สะเรียง10
58020005 โรงเรียนบ้านแม่หาร บ้านกาศแม่สะเรียง11
58020006 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ บ้านกาศแม่สะเรียง15
58020007 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ บ้านกาศแม่สะเรียง15
58020008 โรงเรียนบ้านป่าหมาก บ้านกาศแม่สะเรียง5.4
58020009 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ บ้านกาศแม่สะเรียง35
58020010 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ บ้านกาศแม่สะเรียง30
58020011 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) บ้านกาศแม่สะเรียง2
58020012 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม บ้านกาศแม่สะเรียง5
58020013 โรงเรียนบ้านพะมอลอ บ้านกาศแม่สะเรียง10
58020014 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา ป่าแป๋แม่สะเรียง26
58020015 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง ป่าแป๋แม่สะเรียง42
58020016 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก ป่าแป๋แม่สะเรียง40
58020017 โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง ป่าแป๋แม่สะเรียง48
58020018 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ป่าแป๋แม่สะเรียง45
58020019 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ป่าแป๋แม่สะเรียง50
58020020 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ ป่าแป๋แม่สะเรียง46
58020021 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ป่าแป๋แม่สะเรียง65
58020022 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น ป่าแป๋แม่สะเรียง45
58020024 โรงเรียนบ้านแม่ละ ป่าแป๋แม่สะเรียง40
58020025 โรงเรียนบ้านอมพาย ป่าแป๋แม่สะเรียง90
58020026 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ ป่าแป๋แม่สะเรียง94
58020027 โรงเรียนบ้านสันติสุข ป่าแป๋แม่สะเรียง91
58020028 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ แม่คงแม่สะเรียง5
58020029 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ แม่คงแม่สะเรียง106
5802002901 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ บ้านอุนู แม่คงแม่สะเรียง106
5802002902 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ บ้านจอซิเดอใต้ แม่คงแม่สะเรียง110
58020030 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง แม่คงแม่สะเรียง60
58020031 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา แม่คงแม่สะเรียง55
58020032 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน แม่คงแม่สะเรียง38
58020033 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง แม่คงแม่สะเรียง2.1
58020034 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม แม่คงแม่สะเรียง20
58020035 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง แม่ยวมแม่สะเรียง67
58020036 โรงเรียนบ้านห้วยโผ แม่ยวมแม่สะเรียง18
58020037 โรงเรียนบ้านแม่กองคา แม่ยวมแม่สะเรียง30
58020038 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม แม่ยวมแม่สะเรียง9
58020039 โรงเรียนบ้านห้วยทราย แม่ยวมแม่สะเรียง13
58020040 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ แม่ยวมแม่สะเรียง15
58020041 โรงเรียนบ้านแม่กองแป แม่ยวมแม่สะเรียง17
58020042 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ แม่ยวมแม่สะเรียง2.6
58020043 โรงเรียนบ้านคะปวง แม่ยวมแม่สะเรียง4
58020044 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) แม่สะเรียงแม่สะเรียง2.5
58020045 โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง แม่สะเรียงแม่สะเรียง10
58020046 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร แม่สะเรียงแม่สะเรียง0.1
58020047 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 แม่สะเรียงแม่สะเรียง1
58020048 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา แม่สะเรียงแม่สะเรียง4.8
58020049 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา แม่เหาะแม่สะเรียง21
58020051 โรงเรียนบ้านแม่ลิด แม่เหาะแม่สะเรียง45
58020052 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม แม่เหาะแม่สะเรียง28
58020053 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย แม่เหาะแม่สะเรียง22
58020054 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา แม่เหาะแม่สะเรียง42
58020055 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง แม่เหาะแม่สะเรียง36
58020056 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง แม่เหาะแม่สะเรียง16
58020057 โรงเรียนบ้านแม่กะไน แม่เหาะแม่สะเรียง26
58020058 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง แม่เหาะแม่สะเรียง38
58020059 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง แม่เหาะแม่สะเรียง37
5802005901 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง ผาแดง แม่เหาะแม่สะเรียง52
5802005902 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง ศูนย์การเรียนบ้านสบแป๊ะ กองก๋อยสบเมย60
58020060 โรงเรียนบ้านขุนวง แม่เหาะแม่สะเรียง43
58020061 โรงเรียนบ้านดงกู่ แม่เหาะแม่สะเรียง40
58020062 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ แม่เหาะแม่สะเรียง48
58020063 โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย แม่เหาะแม่สะเรียง37
58020064 โรงเรียนบ้านโพซอ เสาหินแม่สะเรียง62
5802006401 โรงเรียนบ้านโพซอ ห้องเรียนสาขากองสุม แม่คงแม่สะเรียง73.5
5802006402 โรงเรียนบ้านโพซอ ห้องเรียนสาขาบ้านอูหลู่ แม่คงแม่สะเรียง76.5
5802006403 โรงเรียนบ้านโพซอ บ้านห้วยเฮียะ แม่คงแม่สะเรียง95
58020065 โรงเรียนบ้านเสาหิน เสาหินแม่สะเรียง100
58020066 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ เสาหินแม่สะเรียง94
5802006601 โรงเรียนเพียงหลวง11 (บ้านสล่าเจียงตอง) ศูนย์การเรียนแม่แพะ เสาหินแม่สะเรียง94
58020067 โรงเรียนบ้านส้มป่อย ขุนแม่ลาน้อยแม่ลาน้อย120
58020068 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน ขุนแม่ลาน้อยแม่ลาน้อย127
58020069 โรงเรียนบ้านฟักทอง ขุนแม่ลาน้อยแม่ลาน้อย120
58020070 โรงเรียนบ้านป่าแก่ ขุนแม่ลาน้อยแม่ลาน้อย134
58020071 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว ขุนแม่ลาน้อยแม่ลาน้อย120
58020072 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ขุนแม่ลาน้อยแม่ลาน้อย105
58020073 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ท่าผาปุ้มแม่ลาน้อย50.5
58020074 โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ ท่าผาปุ้มแม่ลาน้อย55.5
58020075 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ท่าผาปุ้มแม่ลาน้อย20
58020076 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย ท่าผาปุ้มแม่ลาน้อย19
58020077 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้มแม่ลาน้อย42
58020078 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ ท่าผาปุ้มแม่ลาน้อย37
58020080 โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ ท่าผาปุ้มแม่ลาน้อย47.4
58020081 โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด ท่าผาปุ้มแม่ลาน้อย53.5
58020082 โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า ท่าผาปุ้มแม่ลาน้อย53.3
58020083 โรงเรียนบ้านแม่โถ แม่โถแม่ลาน้อย80
58020084 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ แม่โถแม่ลาน้อย75
58020085 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง แม่โถแม่ลาน้อย85
58020086 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ แม่โถแม่ลาน้อย90
58020087 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย แม่โถแม่ลาน้อย84
58020088 โรงเรียนบ้านแม่จอ แม่โถแม่ลาน้อย65
58020089 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ แม่โถแม่ลาน้อย95
58020090 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง แม่โถแม่ลาน้อย95
58020091 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ แม่นาจางแม่ลาน้อย106
58020092 โรงเรียนบ้านแม่ขีด แม่นาจางแม่ลาน้อย77
58020093 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง แม่นาจางแม่ลาน้อย108
58020094 โรงเรียนบ้านหนองม่วน แม่นาจางแม่ลาน้อย80
58020095 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง แม่นาจางแม่ลาน้อย71
58020096 โรงเรียนบ้านกอกหลวง แม่นาจางแม่ลาน้อย90
58020097 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ แม่ลาน้อยแม่ลาน้อย60
58020098 โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง แม่ลาน้อยแม่ลาน้อย60
58020099 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อยแม่ลาน้อย24
58020100 โรงเรียนบ้านแม่แลบ แม่ลาน้อยแม่ลาน้อย33
58020101 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา แม่ลาน้อยแม่ลาน้อย40
58020103 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา แม่ลาน้อยแม่ลาน้อย30
58020104 โรงเรียนบ้านแม่งะ แม่ลาน้อยแม่ลาน้อย56.5
58020105 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ แม่ลาน้อยแม่ลาน้อย65
58020106 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง แม่ลาน้อยแม่ลาน้อย70
5802010601 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง พะตะบอคี แม่ลาน้อยแม่ลาน้อย66
58020107 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อยแม่ลาน้อย30
58020108 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว แม่ลาน้อยแม่ลาน้อย25
58020109 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา แม่ลาหลวงแม่ลาน้อย52
58020110 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ลาหลวงแม่ลาน้อย50
58020111 โรงเรียนบ้านแม่สุ แม่ลาหลวงแม่ลาน้อย50
58020112 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ แม่ลาหลวงแม่ลาน้อย63
58020113 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ แม่ลาหลวงแม่ลาน้อย56
58020114 โรงเรียนบ้านหัวลา สันติคีรีแม่ลาน้อย56
58020115 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สันติคีรีแม่ลาน้อย31
58020116 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก สันติคีรีแม่ลาน้อย55
58020117 โรงเรียนบ้านกะริคี สันติคีรีแม่ลาน้อย81
58020118 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อมแม่ลาน้อย71
58020119 โรงเรียนบ้านแม่และ ห้วยห้อมแม่ลาน้อย75
58020120 โรงเรียนบ้านดงใหม่ ห้วยห้อมแม่ลาน้อย80
58020121 โรงเรียนบ้านละอูบ ห้วยห้อมแม่ลาน้อย55
58020122 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ห้วยห้อมแม่ลาน้อย
58020123 โรงเรียนบ้านห้วยห้า ห้วยห้อมแม่ลาน้อย64
58020125 โรงเรียนบ้านสาม ห้วยห้อมแม่ลาน้อย109
58020126 โรงเรียนบ้านกองก๋อย กองก๋อยสบเมย53
58020127 โรงเรียนบ้านแม่แพ กองก๋อยสบเมย68
58020128 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย กองก๋อยสบเมย55
58020129 โรงเรียนบ้านผาเยอ กองก๋อยสบเมย55.8
5802012901 โรงเรียนบ้านผาเยอ บ้านผาเยอน้อย กองก๋อยสบเมย65
58020130 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ กองก๋อยสบเมย50
58020131 โรงเรียนบ้านห้วยวอก กองก๋อยสบเมย97
5802013101 โรงเรียนบ้านห้วยวอก บ้านห้วยบก กองก๋อยสบเมย99
58020132 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า กองก๋อยสบเมย75
58020133 โรงเรียนบ้านแม่ลาย ป่าโปงสบเมย30
58020134 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ป่าโปงสบเมย40
58020135 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ป่าโปงสบเมย40
58020136 โรงเรียนบ้านป่าโปง ป่าโปงสบเมย37
58020137 โรงเรียนบ้านป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ ป่าโปงสบเมย42
58020138 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ป่าโปงสบเมย50
58020139 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ ป่าโปงสบเมย52
58020140 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ แม่คะตวนสบเมย39
58020141 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ แม่คะตวนสบเมย42
58020142 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวนสบเมย36
58020143 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า แม่คะตวนสบเมย12
58020144 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) แม่คะตวนสบเมย13
58020146 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา แม่คะตวนสบเมย20
58020147 โรงเรียนบ้านแม่ออก แม่คะตวนสบเมย47
58020148 โรงเรียนบ้านแม่สวด แม่สวดสบเมย25
58020149 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แม่สวดสบเมย70
5802014901 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ศูนย์การเรียนบ้านแม่คะเหนือ แม่สวดสบเมย75
5802014902 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ศูนย์การเรียนบ้านแม่ปะน้อย แม่สวดสบเมย80
58020151 โรงเรียนบ้านแม่หลุย แม่สวดสบเมย67
5802015101 โรงเรียนบ้านแม่หลุย ศูนย์การเรียนบ้านแม่บาง แม่สวดสบเมย84
5802015102 โรงเรียนบ้านแม่หลุย ศูนย์การเรียนบ้านจอลือกลาง แม่สวดสบเมย83
5802015103 โรงเรียนบ้านแม่หลุย บ้านแม่หลุยน้อย แม่สวดสบเมย75
58020152 โรงเรียนบ้านนาดอย แม่สวดสบเมย80
58020153 โรงเรียนบ้านแม่หาด แม่สวดสบเมย96
58020154 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง แม่สวดสบเมย80
58020155 โรงเรียนล่องแพวิทยา แม่สวดสบเมย86
5802015501 โรงเรียนล่องแพวิทยา ศูนย์การเรียนบ้านแม่แฮด แม่สวดสบเมย95
58020157 โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ แม่สวดสบเมย105
58020158 โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม แม่สวดสบเมย54
58020159 โรงเรียนบ้านแม่เงา แม่สวดสบเมย45
5802015901 โรงเรียนบ้านแม่เงา ศูนย์การเรียนบ้านแม่คะกลาง แม่สวดสบเมย60
5802015902 โรงเรียนบ้านแม่เงา ศูนย์การเรียนบ้านสบแม่คะ แม่สวดสบเมย61
58020160 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ แม่สามแลบสบเมย47
58020161 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด แม่สามแลบสบเมย48
58020162 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ แม่สามแลบสบเมย56
58020163 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ แม่สามแลบสบเมย57
58020164 โรงเรียนบ้านกลอเซโล แม่สามแลบสบเมย61
58020165 โรงเรียนบ้านแม่แคะ แม่สามแลบสบเมย72
5802016501 โรงเรียนบ้านแม่แคะ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่แคะน้อย แม่สามแลบสบเมย72
58020166 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ แม่สามแลบสบเมย85
58020167 โรงเรียนบ้านสบเมย แม่สามแลบสบเมย98
58020168 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย แม่สามแลบสบเมย78
58020169 โรงเรียนบ้านบุญเลอ แม่สามแลบสบเมย86
5802016901 โรงเรียนบ้านบุญเลอ ศูนย์การเรียนบ้านบุญเลอน้อย แม่สามแลบสบเมย71
5802016902 โรงเรียนบ้านบุญเลอ ศูนย์การเรียนบ้านปู่คำน้อย แม่สามแลบสบเมย65
58020170 โรงเรียนบ้านเครอะบอ แม่สามแลบสบเมย70
58020171 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สบเมยสบเมย50.6
58020172 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ สบเมยสบเมย60
58020173 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สบเมยสบเมย62
58020174 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สบเมยสบเมย70
58020175 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน สบเมยสบเมย27
58020176 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สบเมยสบเมย35
58020177 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลสาขาขุนแม่คะตวน สบเมยสบเมย50
58020178 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ สบเมยสบเมย50
5802017801 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ส.บ้านห้วยทิชะ ศูนย์การเรียนบ้านห้วยยาก สบเมยสบเมย50
58020179 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ สบเมยสบเมย25
58020180 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว สบเมยสบเมย49
58020181 โรงเรียนบ้านดอยงาม สบเมยสบเมย45
58020182 โรงเรียนบ้านเลโคะ สบเมยสบเมย65
58020183 โรงเรียนบ้านแม่ลามา สบเมยสบเมย60
58020184 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน สบเมยสบเมย66
58020185 โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ แม่สวดสบเมย85
178 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
Version.2024.1.KAOPUNHOT