ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเชี่ยวชาญพิเศษ /ชายเชี่ยวชาญพิเศษ /หญิงเชี่ยวชาญพิเศษ /รวมเชี่ยวขาญ /ชายเชี่ยวขาญ /หญิงเชี่ยวขาญ /รวมชำนาญการพิเศษ /ชายชำนาญการพิเศษ /หญิงชำนาญการพิเศษ /รวมชำนาญการ /ชายชำนาญการ /หญิงชำนาญการ /รวมไม่มีวิทยฐานะ /ชายไม่มีวิทยฐานะ /หญิงไม่มีวิทยฐานะ /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
5802สพป.มส.๒---
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยแม่ลาหลวงศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อย
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงบ้านกาศศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียง
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยห้วยห้อมศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อม
178 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
Version.2024.1.KAOPUNHOT