จำนวนนักเรียน จำแนกตามความขาดแคลน


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ความขาดแคลน ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด2,8499,3073,01433015,500

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด1670--86
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยเครื่องแบบนักเรียน1465--79
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยเครื่องเขียน1368--81
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)1467--81
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยอาหารกลางวัน1437--51
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า1561--76
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยอายุนอกเกณฑ์-----
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด76123--199
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงเครื่องแบบนักเรียน76123--199
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงเครื่องเขียน76123--199
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)76123--199
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงอาหารกลางวัน76123--199
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า76123--199
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงอายุนอกเกณฑ์-----
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด104421-75
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมเครื่องแบบนักเรียน94321-73
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมเครื่องเขียน104421-75
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)104421-75
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมอาหารกลางวัน104421-75
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า104421-75
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมอายุนอกเกณฑ์-----


178 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
Version.2024.1.KAOPUNHOT