แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.ผอ.(กคศ.)รองรอง(กคศ.)ครูครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินอัตรากำลังก่อน 1 ตค.อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค.
1058420217 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงบ้านกาศ1999-----------
1058420181 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยแม่ลาหลวง868-----------
1058420171 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยห้วยห้อม7511-----------
178 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
Version.2024.1.KAOPUNHOT