สพป.มส.๒.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1232220452
14%
647:1
อนุบาล 26596931,352
42%
1728:1
อนุบาล 37586701,428
44%
1698:1
ระดับปฐมวัย1,6491,5833,232
19%
4058:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,0199511,970
19%
17711:1
ประถมศึกษาปีที่ 29468291,775
17%
17710:1
ประถมศึกษาปีที่ 38408301,670
16%
17310:1
ประถมศึกษาปีที่ 48568381,694
16%
17010:1
ประถมศึกษาปีที่ 59008721,772
17%
17210:1
ประถมศึกษาปีที่ 68837921,675
16%
17010:1
ระดับประถมศึกษา5,4445,11210,556
61%
1,03910:1
มัธยมศึกษาปีที่ 15985541,152
37%
4924:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2477496973
31%
4721:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3471521992
32%
4821:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,5461,5713,117
18%
14422:1
มัธยมศึกษาปีที่ 43971110
33%
522:1
มัธยมศึกษาปีที่ 53486120
36%
524:1
มัธยมศึกษาปีที่ 62777104
31%
521:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย100234334
2%
1522:1
รวมทั้งสิ้น8,7398,50017,239
100%
1,60311:1