จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,23210,5563,117-17,239
ผอม30848952-849
ค่อนข้างผอม250592122-976
สมส่วน2,3127,9112,637-13,142
ท้วม81486148-723
เริ่มอ้วน134657119-927
อ้วน14441735-599
ค่านอกเกณฑ์343-10
อายุนอกเกณฑ์--1-13

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงนักเรียนทั้งหมด76123--199
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงผอม84--12
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงค่อนข้างผอม1012--22
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงสมส่วน3394--127
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงท้วม51--6
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงเริ่มอ้วน1711--28
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงอ้วน31--4
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงค่านอกเกณฑ์-----
58020001 ดอนชัยวิทยาแม่สะเรียงศูนย์การบริหารจัดการ แม่สะเรียงอายุนอกเกณฑ์-----
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยนักเรียนทั้งหมด1670--86
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยผอม14--5
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยค่อนข้างผอม13--4
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยสมส่วน1253--65
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยท้วม12--3
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยเริ่มอ้วน-5--5
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยอ้วน13--4
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยค่านอกเกณฑ์-----
58020111 บ้านแม่สุแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ แม่ลาน้อยอายุนอกเกณฑ์-----
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมนักเรียนทั้งหมด104421-75
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมผอม-21-3
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมค่อนข้างผอม--1-1
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมสมส่วน103217-59
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมท้วม-3--3
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมเริ่มอ้วน-21-3
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมอ้วน-51-6
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมค่านอกเกณฑ์-----
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ลาน้อยศูนย์การบริหารจัดการ ห้วยห้อมอายุนอกเกณฑ์-----


178 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
Version.2024.1.KAOPUNHOT